OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky:

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení pojmů

Provozovatel:

  Jitka Kloudová, Březiny 128, 40502 Děčín , IČ 66113261,  podnikající podle zákona o zemědělství, evidovaná v rejstříku zemědělských podnikatelů podle  zákona  §2e až § 2ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství


Činnost :

líhnutí drůbeže tj. housat, kachňat; kuřat, krůťat a jejich prodej, tj. zboží, které je specifikované v příslušné kupní smlouvě, nebo v objednávce kupujícího;
Kupující: strana, které je zaslána nabídka na koupi zboží, nebo která zašle prodávajícímu objednávku na nákup zboží, nebo se kterou prodávající uzavřel kupní smlouvu.

 Kupní smlouva

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím vyplývajícího z dodávek zboží prodávajícího kupujícímu. Pokud nebude dohodnuto výslovně jinak, jsou tyto podmínky nedílnou součástí každé kupní smlouvy na dodávky zboží prodávajícího, bez ohledu na to, zda je daná kupní smlouva uzavřena písemně či jiným způsobem, například na podkladě zaslané objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Tyto všeobecné podmínky se vztahují i na veškeré nabídky na prodej zboží učiněné prodávajícím.
Kupní smlouva nemusí být uzavřena ani potvrzena písemně. Bude-li smlouva uzavřena nebo potvrzena písemně, bude takovýto písemný dokument považován za právně závazný důkaz o uzavření smlouvy mezi stranami, pokud nebude prokázán opak.

 

Pokud je objednávka zboží realizovaná kupujícím přes e-shop, nebo na e-mail firmy, vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Objednávka kupujícího musí obsahovat minimálně tyto údaje: jméno a příjmení (název společnosti, IČO, DIČ),adresa, bankovní spojení, kontaktní osoba, telefon). Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail spolu s uvedením předpokládaného nezávazného termínu dodání. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, a to v těchto případech:
Závažné komplikace při líhnutí, v jejichž důsledku není na skladě požadované zboží.
Nepříznivá nákazová situace v ČR, zejména výskyt ptačí chřipky či jiných závažných onemocnění a z toho vyplývající veterinární opatření, zejména zákaz přesunu zvířat.
 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, anebo pokud má prodejce důvodné podezření, že k tomu dojde.
Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku či její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí či nedodává, změnila se výrazným způsobem cena a zákazník s novou cenou nesouhlasí, či je zboží momentálně doprodáno. Prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Dodání a přeprava zboží

V případě nákupu živé drůbeže kupující osobně přebere zboží na farmě. Pokud se prodávající podle kupní smlouvy zaváže doručit živé zboží (tj. housata, kachňata) do místa určení, hradí náklady na přepravu zboží kupující, není-li předem dohodnuto jinak. Bude-li přepravu živého zboží zajišťovat kupující, ponese kupující i náklady na přepravu zboží. Dodávka je splněna předáním zboží kupujícímu. Úmrtnost/ztráta odpovídající 4% dodaného zboží, neovlivní celkovou cenu zboží ani jeho splatnost, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Nepřevezme-li si kupující živé zboží připravené k dodání z důvodů, za které není odpovědný prodávající, je prodávající oprávněn uvedené zboží prodat. Všechny související náklady a ztráty vzniklé prodávajícímu ponese kupující.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

Platba za zboží

Objednané zboží je placeno hotově při dodání a při převzetí zboží, případně převodem na účet. Dodržování obchodních podmínek – zákazník objednáním potvrzuje, že byl s obchodními podmínkami obeznámen a souhlasí s nimi.

 

Vyšší moc

Prodávající neponese v žádném případě odpovědnost za škodu, úroky nebo jakékoliv jiné náklady vzniklé kupujícímu, pokud nebude schopen splnit své povinnosti vůči němu v důsledku okolností vyšší moci, tedy zcela mimo jeho kontrolu. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího informovat co nejdříve.
Pro účely těchto všeobecných podmínek se okolnostmi vyšší moci rozumí všechny skutečnosti a okolnosti mimo kontrolu prodávajícího, které budou bránit běžnému plnění smlouvy nebo je budou natolik komplikovat, že plnění nebude možné od prodávajícího přiměřeně očekávat, bez ohledu na to, zda bude tyto skutečnosti a okolnosti v době uzavírání smlouvy možné předvídat, či nikoli. Jedná se zejména o následující skutečnosti: onemocnění drůbeže,  dopravních omezení a (rizika) kontaminace, dále provozní poruchy při líhnutí a odchovu, nemožnost získat nezbytná povolení, vládní opatření, včetně omezení nebo zákazu dovozu, vývozu, průjezdu, výroby nebo dodávek.
Aniž jsou dotčeny ostatní prostředky nápravy, které může prodávající uplatnit, ponechává si prodávající v případě okolností vyšší moci výhradní právo vypovědět smlouvu (s účinností ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně),pokud jde o část, která ještě nebyla splněna, bude-li událost vyšší moci trvat déle než 4 (čtyři) týdny, nebo přizpůsobit smlouvu aktuálním okolnostem, včetně cen nebo dodacích podmínek, aniž by mu tak vznikla nějaká odpovědnost.
Pokud prodávající nedodrží své dodací povinnosti z důvodu vyšší moci, je kupující oprávněn smlouvu vypovědět (s účinností ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně) pouze v případě, že prodávající bude písemně informován o tom, že kupující hodlá uplatnit své právo na vypovězení smlouvy a nebude-li předmětná dodávka splněna do 2 (dvou) týdnů od doručení uvedeného písemného oznámení.

Výhrada vlastnictví

Zboží přechází do výhradního vlastnictví kupujícího okamžikem jeho převzetí a zaplacení celé kupní ceny. Kupující je povinen zakoupeným zvířatům poskytnout odpovídající péči, tj. ustájení, výživu a potřebnou veterinární  péči po celou dobu jejich života.  ( Zákon č. 166/1999 Sb )

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, jimž jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád

 Kupující je povinen zboží při převzetí zkontrolovat a zjištěné vady vytknout okamžitě. Pokud se vada nezaviněná zákazníkem objeví dodatečně, je kupující povinen sdělit ji prodávajícímu neprodleně po tomto zjištění, ale nejdéle do konce trvání záruční doby.

 
Na živá zvířata se vztahuje záruční doba 6 týdnů, na krmiva 3 týdny, na vejce 8 dní.


 V případě živých zvířat (zejména onemocnění, úhyn...) je nutno doložit potvrzení od veterinárního lékaře který zvíře ošetřil s uvedením diagnozy. Ve vyjímečných případech možno použít fotodokumentaci. 
 
Při oprávněné reklamaci má zákazník nárok na náhradní plnění nebo vrácení peněz dle možností prodávajícího.. 

Vady zboží způsobené kupujícím (  chybné skladování krmiv a vajec apod.)  stejně tak onemocnění či úhyn zvířete v důsledku nedostatečné péče ( např. přehřátí, podchlazení, udušení, podvýživa, dehydratace, zranění...) jsou z reklamace vyloučeny. 

Závěrečná ustanovení

Vyřizování reklamací zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy drůbež.dc@seznam.cz  Informaci o vyřízení zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.